Salgs og leveringsbetingelser

1. Grunnlag

På generelt grunnlag henvises det til VVS/VA bransjens standard salgs- og leveringsbetingelser FL-VVS 2001. I tillegg gjøres nedenstående betingelser gjeldende mellom Aqua Unique (AU) og Kjøper. I tilfeller hvor det måtte være tvil om tolking mellom FL-VVS 2001 og AUs salgs- og leveringsbetingelser, skal AUs betingelser gjøres gjeldende.


2. Priser

Generelt henvises til veiledende priser iht. enhver tid gjeldende prislister eller avgitte tilbud. AU forbeholder seg retten til å endre priser uten forutgående varsel iht. pkt. 4.


3. Minsteordre

Vareleveranser mindre enn kr. 1.000,- eks. mva. belastes med et ordrehåndteringsgebyr. Dette gjelder ikke forsendelser av vedlikeholdsprodukter under Customer Care Avtale.


4. Tilbud/ordre/faktura

Tilbud er gjeldende i 30 dager hvis ikke annet er avtalt/tilbudt skriftlig. Såfremt det er gjort avtale om utvidet tilbudsperiode, tas forbehold om endring av priser fra underleverandører, økte råvarepriser, valutakurser, fraktkostnader, toll- og importutgifter og andre kostnader/avgifter. Tilbud/ordre/faktura er iht. AUs tolking av forespørsel/spesifikasjon og anses ikke som en systemleveranse med mindre dette er avtalt skriftlig. Eventuelle tilpasninger/tillegg til tilbud/ordre/faktura betraktes ikke som en del av AUs leveranseansvar og vil bli belastet separat.


5. Betalingsbetingelser generelt

Betalingsbetingelser er underlagt den enkelte kundeavtale. Kjøpers reklamasjon på uvesentlige mangler fritar ikke kjøper for rettidig betaling.


6. Betalingsbetingelser

iht. våre Salgs- og Leveringsbetingelser paragraf 6 skjerpes med umiddelbar virking som følger: Ved bestilling av prosjekt-/skaffevarer eller ordrer > kr. 10.000 skal det betales min. 60% forskudd ved bestilling, som skal være registrert på AUs konto før varer settes i produksjon hos AU eller underleverandør. 30% skal betales før levering til Kjøper. Resterende 10% betales 30 dager etter levering. Ved avbestilling av prosjekt- eller skaffevarer refunderes ikke innbetalt forskudd på 60%. COVID-19 utvidet avbestillingsklausul: Pga. minsket varebeholdning, økte kostnader og valutatap beregnes min. 30% returgebyr ved avbestilling av ordrer >kr. 10.000


7. Manglende betaling

Ved forsinket betaling beregnes et purregebyr og forsinkelsesrente pr. påbegynt måned regnet fra forfallsdato. Etter andre betalingsvarsel vil faktura bli oversendt til inkasso. AU står heretter fritt til å kreve forutbetaling eller avstå fra videre salg.


8. Salgspant

AU har salgspant (eiendomsrett) til de leverte varene, inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut innbetalt på AUs konto (Pantelovens § 3-14, jfr. § 3-22).


9. Produktkvalitet

Hvis ikke annet er avtalt skriftlig, leveres varer av kvalitet iht. generell beskrivelse i tilbud, ordrebekreftelse, ordrer eller som beskrevet i AUs tilbud, brosjyrer, tekniske datablad, produktmanualer og på web. Dersom spesiell kvalitet ønskes må Kjøper oppgi dette skriftlig ved bestilling og motta skriftlig bekreftelse fra AU. Kjøper har ansvar/risiko for at tekniske data og produktet i sin helhet er tilpasset Kjøpers behov.


10. Funksjon/installasjon/vedlikehold av vannrenseprodukter

10.1 AU sine leveranser er designet for å gi større trygghet mot uønsket forurensning, korrosjon, utfelling og mikrobiologisk kontaminering i private, kommersielle, industrielle og kommunale vannforsyninger. AU kan ikke gjøres ansvarlig for variabel rentvannskvalitet pga. variasjoner i råvannskvalitet i forhold til årstid, endringer i vannkilden, parametre som ikke er analysert, innsig i brønn/borehull, nye installasjoner, rørspylinger, utskifting av ledningsnett, endringer i forbruk osv. Ettersom disse faktorene alltid vil gjøre seg gjeldende i større eller mindre grad, kan AU ikke gi totalgaranti i forbindelse med rensegrad av installert vannrenseutstyr og det

kan derfor være nødvendig å installere ytterligere komponenter for å oppnå ønsket renseeffekt/vannkvalitet. Dette er også gjeldende selv om AU har vært involvert i prosjektering og utarbeidet forslag til vannrenseprodukter.

10.2 AU tar forbehold om at levert utstyr kan endre på vannets kjemiske sammensetning, lukt, smak, farge mm. og at det i sjeldne tilfeller kan frigjøres gasser (f.eks. ufarlig H2S gass) ved montering av f.eks. filtertankanlegg og at dette kan nødvendiggjøre ytterligere tiltak. Det anbefales som min. montering av partikkelfilter av typen Eco/BasicLine og ProffLine FS0 eller FS3 foran andre sårbare komponenter. Såfremt denne anbefalingen ikke følges kan AUs garanti bortfalle helt eller delvis.

10.3 AU anbefaler at installasjon/montering gjøres av profesjonelt og/eller autorisert personell og gjør oppmerksom på at avvik fra dette kan medføre at AUs garanti bortfaller helt eller delvis.

10.4 AU kan ikke gjøres ansvarlig for varierende intervaller på bytte av vedlikeholdsprodukter/reservedeler/ og ekstra service pga. variasjoner i råvannskvalitet i forhold til årstid, endringer i vannkilden, parametre som ikke er analysert, innsig i brønn/borehull, nye installasjoner, rørspylinger, utskifting av ledningsnett, endringer i forbruk med mer.

10.5 AU er ikke ansvarlig for skader forårsaket av skadelige stoffer og mikroorganismer eller for kjemiske endringer i vannkvaliteten der produkter fra AU er installert. Endringer i vannkvaliteten fra vannrenseanlegg og frem til forbrukssted er ikke AUs ansvar; herunder særlig mikrobiologisk kontaminering, f.eks. Legionella.


11. Tilpasning av funksjon

AUs prosjektavdeling står til enhver tid til rådighet for tilpassing eller oppgradering av allerede bestilt eller levert utstyr for håndtering av mer komplekse utfordringer eller individuelle behov. Eventuelle kostnader til servicetekniker, prosjektering, konsulentbistand eller produktoppgraderinger vil bli belastet Kjøper iht. forutgående tilbudsoverslag fra AU eller påløpte kostnader.


12. Produktgaranti


12.1 AU yter garanti mot fabrikasjons- og materialfeil iht. regler fastsatt i Kjøpsloven.

12.2 Garantiansvar forutsetter anvendelse av originale vedlikeholdsprodukter og reservedeler. Avvik fra dette kan medføre at garanti bortfaller helt eller delvis.

12.3 AU anbefaler at service/vedlikehold gjøres av profesjonelt og/eller autorisert personell og gjør oppmerksom på at garanti kan bortfalle helt eller delvis hvis AUs anvisninger ikke følges.

12.4 Garantiansvar forutsetter regelmessig uttak (min. 1 gang pr. år) av anbefalt vannanalysetype for kontroll av råvannskvalitet og eventuell innflytelse på installerte produkter.

12.5 Garantiansvar dekker ikke redusert effekt, merkostnader eller skade som skyldes eksterne faktorer eller 3. parts innflytelse.


13. Frakt og forsikring

AU leverer standard EXW iht. Incoterms siste utgave, såfremt annet ikke er spesifikt avtalt med Kjøper. Frakt- og forsikringsomkostninger belastes Kjøper dersom ikke annet er skriftlig avtalt på forhånd. Uavhentede pakker eller gods vil bli belastet med et gebyr for å dekke utlegg.


14. Forsinket levering

Eventuelt avtalte leveringstider gjelder levering fra lager/leverandør. AU skal etter beste evne holde Kjøper oppdatert på forsinkelser, men har intet ansvar ut over at Kjøper kan kansellere bestillingen ved vesentlige forsinkelser. AU er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes årsaker som AU ikke råder over.


15. Emballasje

Paller og annen spesialemballasje faktureres Kjøper. Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.


16. Miljøgebyr

Produkter som inneholder elektriske komponenter vil etter gjeldende regler og satser automatisk tillegges miljøgebyr i tillegg til liste- eller tilbudspriser.


17. Returvarer

17.1 Retur mottas kun etter skriftlig forhåndsavtale med AU i henhold til gjeldende rutiner.

17.2 Ved anmodning om retur må ordre/faktura- og/eller pakkseddelnummer oppgis.

17.3 Egen returordre og returavtale med post eller speditør må opprettes av AU og tilsendes Kjøper før retur.

17.4 Prosjektbestillinger og skaffevarer som ikke lagerføres eller er normalt anvendelige for AU kan kun returneres etter særlig avtale med AU og i slike tilfeller er returgebyret på min. 50 %.

17.5 Varer som ønskes returnert skal være i samme stand som ved levering i ubrutt original emballasje.

17.6 Dersom retur ikke skyldes feil ved varen eller leveransen og retur godkjennes av AU, beregnes min. 30 % returgebyr og returfrakt. Eventuelle returgebyrer fra underleverandører belastes i tillegg.


18. Reklamasjon og transportskader

18.1 Kjøper må melde om transportskade, manko i antall kolli eller emballerte varer umiddelbart ved mottak (bilde og evt. kvittering fra speditør). Reklamasjonstid begrenses til 8 dager fra levering av varer. Kjøper må likeledes dokumentere slike skader eller manko overfor speditør ved leveranse.

18.2 Kjøper må melde om mangelfull vare senest 8 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.

18.3 Kjøper har ansvar for at varen oppbevares på en forsvarlig måte inntil reklamasjonen er avklart.


19. Ansvar for mangler

AU har intet ansvar for skader eller tap som er en følge av varens videre anvendelse, feil bruk eller for konsekvensansvar som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, tap av leie eller skade som varen har voldt på person eller ting med mindre mangler på varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos AU og hvor det fra Kjøper kan påvises årsakssammenheng mellom den påklagede mangel og den inntrådte skade. AU tar ikke ansvar for skade på utstyr levert av AU som skyldes feil på annet utstyr som ikke er levert av AU. Dette gjelder f.eks. dersom pumpe, trykkbryter, trykktank, trykkreduksjonsventil el.lign. har/får skade og etterfølgende påfører AUs utstyr skade. Dette gjelder også skade som er forårsaket av frost, permanent overtrykk eller trykkstøt fra privat eller kommunal vannforsyning. AU tar ikke ansvar for skade på levert utstyr som følge av permanent eller periodisk dårlig vannkvalitet med et uforholdsmessig stort innhold av urenheter.


20. Reklamasjon

AUs policy for reklamasjonsbehandling innebærer at Kjøper må fremlegge følgende dokumentasjon:

20.1 Kjøpsfaktura og eventuelle installasjonstegninger og annen relevant dokumentasjon (dato for installasjon og evt. kvittering/bilder med dato).

20.2 Bilde(r) og utførlig beskrivelse av hvilke produkter som ønskes reklamert på og grunnlag for reklamasjon.

20.3 Bekreftelse på anvendelse av originale vedlikeholdsprodukter og reservedeler og at service- og vedlikeholdsprogram har vært gjennomført iht. beskrivelser eller anbefalinger fra AU.

20.4 Vannanalyser av råvann for kontroll av eventuelle endringer i vannkvaliteten fra vannrenseanlegget ble installert og frem til reklamasjonstidspunktet (min. 1 vannanalyse pr. år). Foreligger analyser på rent vann skal disse også fremlegges.


21. Servicearbeid

21.1 Service utføres iht. gjeldende listepriser eller iht. rabatter og betingelser i inngått Customer Care Avtale.

21.2 Tidsforbruk faktureres pr. påbegynte halve time, minst for én time pr. servicebesøk.

21.3 Reiseavstand beregnes og belastes fra AUs nærmeste servicelokasjon til anleggets lokasjon.

21.4 Tidsbruk, medgåtte deler og reisekostnader er estimert og vil bli beregnet nøyaktig etter utført service.

21.5 Bomtur grunnet manglende tilgang til installasjon belastes Kjøper med full servicepris. Såfremt AU servicepersonell må vente på å utføre service pga. omstendigheter som ikke kan tilskrives servicepersonell fra AU, kan AU belaste et tilleggsgebyr til timepriser på kr. 200,- + mva. pr. påbegynte 15 min., samt eventuelle ytterligere påløpte utgifter.

21.6 Ekspress service belastes med min. 50% tillegg på timesatser.

21.7 Kvelds- og natttillegg:

17.00 til 19.00 standard timepris +50%.

19.00 til 21.00 standard timepris +100%.

21.00 til 08.00 standard timepris +150%.

Ved servicebesøk lørdag, søndag, helligdager og under ferieavvikling vil det bli belastet standard timepris +200%.


22. Customer Care Avtale

22.1 Avhengig av avtaletype, oppnås ulike fordeler, rabatter, garantier, support- /oppgraderingsmuligheter og spesialtilbud ift. bindingstid. Avtalen skal inngås før eller ifm. installasjon av vannrensenanlegg.

22.2 Avtalen er bindende ut hele løpetiden og fortsetter deretter inntil skriftlig oppsigelse med 3 måneders varsel.

22.3 Intervaller for bytte av vedlikeholdsprodukter kan i løpetiden reguleres ift. endringer i forbruk eller råvannskvalitet. Slike endringer må kommuniseres skriftlig pr. mail eller brev.

22.4 Ekspresservice belastes med min. 50% tillegg på timesatser, med mindre Kjøper har ekspressavtale som sikrer service ila. 0-48 timer inkl. avtalerabatter.

22.5 Ekspressavtale forutsetter inngåelse av min. 3 års driftsavtale.


23. Vannanalyse

AUs vannanlyseprogram er primært basert på 3. parts akkrediterte LAB-analyser for kontroll av vannkvalitet og installerte vannrenseprodukter. AU tar ikke ansvar for eksterne faktorer som påvirker prøvetaking eller resultat.


24. Personopplysninger

AU behandler personopplysninger fortrolig og anvender disse for å overholde forpliktelser overfor Kjøper.


25. Generelle endringer

AU forbeholder seg retten til å endre priser, leverings- og betalingsbetingelser og øvrige betingelser uten forutgående varsel.


26. Force majeure

AU er uten ansvar for følgene av force majeure.


27. Tvister

I tilfelle søksmål anses AUs verneting som vedtatt av begge parter.


28. Avkall på leveranser til krig, tropper som bærer våpen, våpenproduksjon eller andre militære applikasjoner

28.1 Vi vil gjøre vårt beste for å avstå fra å tjene penger på leveranser som direkte eller indirekte bidrar til krig, tropper som bærer våpen, våpenfremstilling eller annet utstyr til militære formål / applikasjoner; inkludert leveranser til FN eller andre fredsbevarende styrker.

28.2 Hovedprinsippet er at selskapet ikke vil jobbe aktivt eller strategisk mot militære, forsvar, militære organisasjoner (inkludert FN) eller tredjepartsleverandører som stammer fra eller som baserer en betydelig andel av sitt levebrød på leveranser til de nevnte segmentene.

28.3 Grensene for dette kan i noen tilfeller være vage og utfordringene er størst i gråsonen der kunden ikke nødvendigvis forholder seg direkte til krig eller våpenfremstilling, eller leveringen foregår indirekte gjennom en tredjepart. For å sikre profesjonell intern og ekstern håndtering i slike tilfeller er prinsippet å evaluere størrelsen, omfanget eller utvidelsen av ordren eller kontrakten, tredjepartsengasjement og forutgående dialog / informasjonsflyt som kunne ha avdekket avvik fra selskapets leveringspolitikk. Hvis det handlet i god tro med selskapets leveringspolitikk, kan slike leveranser i strid med leveringspolitikken utføres for å opprettholde

seriøsiteten til selskapet, men eventuelle fremtidige bestillinger / kontrakter til den samme kunden bør gjenstå for en ny vurdering av selskapets ledelse i tvilstilfeller dette er i strid med selskapets leveringspolicy.

28.4 Hvis det generelt bør være usikkerhet knyttet til enkeltkunder / kundegrupper eller individuelle ordrer / kontrakter, er den ansatte forpliktet til å rådføre seg med sin overordnede, ledelse og i tvilstilfeller til slutt bringe den til selskapets styre for en samlet beslutning.


Salgs og leveringsbetingelser Ver. 03/2020 © Aqua Unique Norge AS / Aqua Unique Production AS


We can help you, get in touch.